Sognsveien 80

Nabolag med grønne ambisjoner
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  Startet 2019 (pågående)
 • Hva:
  • Nybygg
  • Eksisterende bygg
  • Plan og utredning
 • Oppdragsgivere:
  • Oslo kommune
  • Oslobygg KF
 • Samarbeidspartnere:
  • DARK
  • LARK
  • Ross konsept
  • OPAK
 • Størrelse:
  55000m2
Illustrasjon som viser at konseptet dreier seg om resirkulering og redusering av klimautslipp.

Sognsveien 80 tilhører i dag Sogn videregående skole, og ligger ved ring 3 mellom Ullevål stadion, Sogn studentby og Gaustad sykehus.

Arkitektskap vant konkurransen om videre utvikling av området sammen med DARK, LARK, OPAK og Ross konsept med konseptet «gjenbruk». 

Det nye området skal inneholde en rekke offentlige funksjoner som videregående skole, sykehjem, barnehage, flerbrukshall og svømmehall, i tillegg til boliger og næringslokaler.

Sognsveien 80 skal bli et grønt og bærekraftig område, og en pilot for klimasmarte prosjekter i Oslo. Nabolaget legger opp til sirkulært forbruk, med deling og gjenvinning, samt lokal håndtering av avfall, energi og overvann. Ved å gjenåpne Sognsvannsbekken vil det skapes en sentral nerve gjennom området som tilrettelegger for gode oppholdsarealer, fordrøyningsarealer ved nedbør og økt biologisk mangfold. En sentral del av vinnerforslaget er å gjenbruke store deler av dagens bygningsmasse. Dette vil bidra til å redusere prosjektets klimagassutslipp, og videreføre historiefortellingen om stedet. De tre sentrale betongblokkene på tomten vil gjenbrukes og inngå som del av de offentlige funksjonene. Oslo kommune har inngått en intensjonsavtale med FutureBuilt for å sikre miljø- og bærekraftsmål allerede på et tidlig stadium.

Konseptet har blitt videre bearbeidet av vinnerteamet i form av en konseptvalgutredning (KVU) med fem ulike løsningsalternativer. 

Den videre planprosessen vil strekke seg over fire år, og de kommunale prosjektene kan tidligst ferdigstilles i 2030.

Relaterte prosjekter

 • Foto av blokk B, og forholdet til bygget i nærheten. Fasade med mange vinduer og balkonger i to soner. Grønne trær i forgrunn.

  Klosterenga Økologiboliger

  Solfangeren
  Link
 • Eksisterende situasjon og visualisering som viser dagens bygningsvolumer og foreslåtte tilbygg for fremtidlig bruk.

  Engene dynamittfabrikk

  Se fremtid i fredning
  Link
 • Foto av sentral trapp i Oslo Rådhus møteromssenter.

  Oslo Rådhus møteromssenter

  Oslos felles møterom
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link