Dikemark mulighetsstudie

Dikemarks unike kvaliteter
 • Hvor:
  Asker
 • Når:
  2012
 • Hva:
  • Plan og utredning
 • Oppdragsgiver:
  • Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
 • Størrelse:
  80000m2
  Studie i to alternativer med hhv 1500 og 2500 nye boliger.
Situasjonskart som illustrerer situasjonen og prosjektområdet.

Dikemark ble bygget ut i perioden 1905-1934 og omfatter bygningsmasse på ca 80.000 m2.

Oslo kommune og Staten ved Oslo niversitetssykehus HF er de største grunneierne på Dikemark.

I forbindelse med at sykehusdriften avvikles og Asker kommune skulle rullere kommuneplanen, har grunneierne ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og Oslo Universitetssykehus HF (OUS) fått laget en mulighetsstudie med mulige utviklingsscenarier for Dikemark.

Førende for utviklingsarbeidet var å skape et robust plangrep, som kan møte regionens økende befolkningsvekst, gi økonomisk sikkerhet i forbindelse med gjennomføring og samtidig ta vare på Dikemarks unike kvaliteter. Det var et mål at det på Dikemark skulle tilrettelegges for utvikling av et bærekraftig og levedyktig tettsted. For at området skal kunne utvikles til et attraktivt tettsted må det tilrettelegges for fortetting og ny bruk av eksisterende bebyggelse.

En forutsetning for utvikling på Dikemark er at det legges til rette for et fortettingsnivå som gir en akseptabel totaløkonomi. Utbyggingen skulle vise et omfang som gir grunnlag for servicefunksjoner som nærbutikk, opparbeidelse av fellesgoder som tilrettelegging av turveier, samfunnshus med videre.

Relaterte prosjekter

 • Illustrasjon som viser situasjonen og muligheter.

  Sandefjord videregående skole

  Sosiale møteplasser og kontakt med omgivelsene
  Link
 • Eksisterende situasjon og visualisering som viser dagens bygningsvolumer og foreslåtte tilbygg for fremtidlig bruk.

  Engene dynamittfabrikk

  Se fremtid i fredning
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link
 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link