SANDNES BRUELAND - På sporet

STED                                                                                                                                                         Brueland,Sandnes
OPPDRAGSTYPE
Parallelloppdrag
TID
2013-2014
STØRRELSE
ca 470 boliger, 1 barnehage og
mulighet for strøksrettet næring
RÅDGIVERE
i samarbeid med Assess v. Asle
Strøm
OPPDRAGSGIVER
Rom Eiendom v. Otilie Vihovde
og Nicolay Schreuder


Det opprinnelige landskapet rekonstrueres ved å la
terrenget følge dalbunnen sammen med veien, slik
at det etableres en sømløs overgang til tilstøtende
områder i nord og syd, og god fleksibilitet mht
adkomster for bil og gang/ sykkeltrafikk.
En rygg av tyngre bebyggelse legges mot veitrafikkstøy
i øst – lettere tunbebyggelse legges på vestsiden og
organiseres slik at uteområdene får maksimalt med sol
samtidig som det skapes lune og skjermede uterom.
Planområdet kan bygges ut med totalt ca 470 boliger
og deles i 6 delområder. Ulike bygningstypologier og
utbyggingstetthet innen de forskjellige områdene gir høy
grad av fleksibilitet og mulighet for markedstilpasning
av de ulike utbyggingstrinn. Nord og syd i planen kan
det innpasses strøks- og publikumsrettede tilbud.
Parkering legges under den tyngre bebyggelsen og
tilgrensende gårdsrom.
Det etableres et forløp av grønne uterom for offentlig
ferdsel til fots gjennom hele området med tilknytning
til Brugata/Hoveveien i syd, og elveparken og
sentrumsgatene i nord. Et af disse ’grønne hjerter’
inneholder energisentral, kompost-reaktor for husholdningsavfall
og drivhus for dyrking av planter for bruk i
utearealer, takhager og -terrasser.
Overflatevann og renset gråvann fra bebyggelsen
brukes til å skape biologisk mangfold og blå-grønn
opplevelse i uterommene. I bebyggelsen etableres
det grønne tak og store terrasser for dyrkning av prydog
nyttevekster som også bidrar til fordrøyning av
overvann.
Det etableres en god forbindelse til jernbanestasjonen
ved å koble sammen åpning av elveløpet med
fotgjengerundergang og utvidet kulvert.