Ranheim senterområde

 

STED
Ranheim bydel - Trondheim
OPPDRAGSTYPE
Detaljreguleringsplan.
TID
2012-dd. 
STØRRELSE
Planområdets area - 39,7 daa,  Boliger - ca. 365 stk., Næringsareal - ca. 5300m2, Barnehage - ca 1100m2
RÅDGIVERE
Arkitektskap AS
OPPDRAGSGIVER
Ranheim Utvikling AS

Målsettingen med planen er å utvikle et levende senterområde sentralt på Ranheim, med allsidig blanding av forretninger, tjenesteyting, barnehage, boliger, torg og felles grøntarealer.

Tomta skråner svakt fra syd mot nord, med utsikt over Trondheimsfjorden. Peder Myhres vei utgjør en akse gjennom planområdet fra sydøst til nordvest. Bebyggelsen er foreslått som åpne kvartaler med ulik størrelse og form. Kvartalsformen skal bidra til å skjerme mot støy fra veg og jernbane. Bebyggelsens plassering og orientering ivaretar i størst mulig grad solforhold og utsikt over Trondheimsfjorden.

De publikumsrettede funksjonene som nærsenter, bydelstorg, barnehage og evt. kontorer/tjenesteyting har alle kort avstand til hovedadkomsten inn til planområdet. Torget er plassert i direkte tilknytning til nærsenteret, solrikt beliggende og godt synlig fra hovedadkomsten til området. Planområdet planlegges med et gjennomgående grøntdrag fra øst til vest. Boligene er organisert rundt grønne gårdsrom med lekearealer og felles uteoppholdsarealer.

Mesteparten av områdets parkeringsplasser er lagt under terreng.